Strona główna arrow Struktura KMP arrow Wydział Ruchu Drogowego
28.05.2015.
 
 
Wydział Ruchu Drogowego | Drukuj |

Wydział Ruchu Drogowego

z siedzibą przy ul. Stokowskiej 21/25, 92-104 Łódź

Naczelnik Wydziału
podinsp. Tomasz Mielczarek

Zastępca Naczelnika
nadkom. Jarosław Wiktorski

Zastępca Naczelnika
kom. Paweł Zbiejczyk

Sekretariat
tel. 42 665-25-23, 42 637-79-81,
faks 42 665-17-85
 

Główne zadania Wydziału:

1. Analizowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, opracowywanie stałych lub okresowych informacji/analiz stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach w Łodzi wynikających z obowiązujących przepisów oraz przekazywanie ich zainteresowanym podmiotom.
2. Pełnienie nadzoru szczególnie na odcinkach i w miejscach szczególnie zagrożonych wypadkami i kolizjami drogowymi (w tym na trasie centralnie koordynowanych), zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym
3. Przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw w szczególności przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji oraz ujawnianie i ściganie ich sprawców.
4. Likwidacja skutków zdarzeń drogowych, w tym zabezpieczanie śladów i dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, ustalanie świadków zdarzenia, udzielanie pomocy osobom poszkodowanym, zabezpieczenie mienia uczestników zdarzeń drogowych.
5. Zapewnienie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na miejscu zdarzenia, współdziałanie z innymi służbami w czasie prowadzenia akcji ratowniczych.
6. Realizacja przedsięwzięć organizacyjno-wykonawczych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na drogach podczas trwania imprez.
7. Wykonywanie zadań w zakresie pilotażu VIP.
8. Zapewnienie płynności ruchu w newralgicznych punktach oraz na głównych ciągach komunikacyjnych w Łodzi.
9. Organizowanie, prowadzenie i koordynowanie działań kontrolno-profilaktycznych związanych z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa na drogach w Łodzi, w tym w szczególności ukierunkowanych na:
 • ograniczenie przekraczania dozwolonej prędkości jazdy;
 • egzekwowanie stosowania przepisów w zakresie jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa oraz stosowania fotelików dla dzieci;
 • ujawniania i eliminowania z ruchu drogowego jego uczestników znajdujących się w stanie po użyciu alkoholu, nietrzeźwości lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka;
 • kształtowanie właściwych zachowań niechronionych użytkowników dróg oraz kierujących wobec pieszych i rowerzystów.
10. Wykonywanie kontroli ruchu drogowego m.in. pod kątem głównych zagrożeń tj.:
 • ujawniania nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego pojazdów;
 • ujawniania i eliminowania nieprawidłowości w transporcie drogowym.

 

11. Współpraca z innymi jednostkami Policji, Strażą Miejską, Inspekcją Transportu Drogowego, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Służbą Celną oraz innymi organami ochrony prawnej w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw i wykroczeń popełnianych przez użytkowników dróg.
12. Współdziałanie z innymi pionami Policji.
13. Reagowanie na wszelkiego rodzaju sygnały i wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego napływające od społeczeństwa i różnego rodzaju instytucji, o prowadzenie niezbędnej i określonej przepisami dokumentacji.
14. Nadzór nad efektywnym wykorzystaniem sprzętu kontrolno-pomiarowego oraz terminowością jego legalizacji, planowanych przeglądów i napraw.
15. Współpraca z samorządami lokalnymi w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na podległym terenie oraz współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie propagowania przepisów ruchu drogowego, uświadamianie przyczyn wypadków i kolizji drogowych.
16. Współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie profilaktyczno-wychowawczym oraz informacji o zdarzeniach drogowych, utrudnieniach w ruchu itp.
17. Realizacja przedsięwzięć w placówkach oświatowych z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łodzi.
18. Włączanie się w prowadzenie konkursów, turniejów oraz innych imprez poświęconych tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
19. Udzielanie odpowiedzi na pytania instytucji, organizacji oraz obywateli w przedmiocie bezpieczeństwa oraz obowiązywania przepisów ruchu drogowego.
20. Sporządzanie kart zdarzeń drogowych Prd-2/2 i ich rejestracji w systemie SEWiK w określonych terminach.
21. Wydawanie zaświadczeń właściwym organom lub osobom o wpisach w ewidencji kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego.
22. Wydawanie zaświadczeń o zdarzeniach drogowych właściwym organom, instytucjom lub osobom – na ich pisemny wniosek.
23. Prowadzenie bieżącej współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
24. Dokumentowanie wykonanych czynności oraz przekazywanie dokumentów celem rejestracji osób, rzeczy i zdarzeń drogowych do komórki informatycznej - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
25. Monitorowanie potrzeb szkoleniowych policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi w zakresie ruchu drogowego i organizowanie dla nich zajęć doskonalenia zawodowego.
26. Doskonalenie metodyki, organizacji, taktyki działania podczas służby.
27. Współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za infrastrukturę drogową w zakresie składania wniosków o modernizację dróg i zmiany w organizacji ruchu drogowego, a także prowadzenie okresowej i bieżącej lustracji dróg.
28. Przygotowywanie opinii do projektów organizacji ruchu drogowego zgodnie z kompetencjami, oraz kontrola i nadzór nad organizacją ruchu drogowego w związku z prowadzonymi robotami drogowymi.
29. Prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej i mandatowej na poziomie Wydziału w zakresie niezbędnym dla jego prawidłowego funkcjonowania.
30. Monitorowanie prawidłowości stosowania przez policjantów WRD KMP w Łodzi środków represyjnych wobec użytkowników dróg naruszających przepisy ruchu drogowego.

Struktura Wydziału:

 • Referat Organizacji Służby

 

 tel. 42 665-25-21

W godz. 800 - 1600 interesanci mogą osobiście uzyskać informacje na temat ilości punktów karnych, jakie są odnotowane w kartotece za popełnione przez nich wykroczenia drogowe w Zespole Informatyki Ruchu Drogowego, który wchodzi w skład Referatu Organizacji Służby. Osoba zainteresowana winna przyjść osobiście z dokumentem tożsamości.

 • Referat Kontroli Ruchu Drogowego

 

tel. 665-25-36

 • Ogniwo I
 • Ogniwo II
 • Ogniwo III
 • Ogniwo IV
 • Ogniwo V

 

 

 

 •  Referat Obsługi Zdarzeń Drogowych

 

 tel. 42 665-25-27

 • Ogniwo I
 • Ogniwo II

 


 •  Zespół I

  tel.42 665-25-04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 no_banner
 
 no_banner
 
no_banner
no_banner
tel_bezp
tel_bezp