Debata na Osiedlu Julianów - Marysin - Rogi - Relacje z debat - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Relacje z debat

Debata na Osiedlu Julianów - Marysin - Rogi

W dniu 14.03.2017 r. w godz. 17:00 – 18:30 w siedzibie Technikum Geodezyjnego w Łodzi przy ul. Skrzydlatej 15 z inicjatywy kierownictwa V KP KMP w Łodzi odbyła się „Debata społeczna” z mieszkańcami Osiedli Julianów–Marysin–Rogi w Łodzi. Temat debaty: ,,Porozmawiajmy o Bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ” .

Komendę Miejską Policji w Łodzi reprezentowali: Komendant Komisariatu V  KMP w Łodzi – mł. insp. Maciej Kasica, Naczelnik WP V KP KMP w Łodzi – nadkom. Sławomir Adamczewski, Kierownik Rewiru Dzielnicowych I - asp. szt. Jarosław Bińczak,  dzielnicowy Rejonu 8  Rewiru Dzielnicowych – asp. szt. Piotr Pawlak,  dzielnicowy rejonu 4 Rewiru Dzielnicowych – asp.szt. Robert Gubin, dzielnicowy rejonu 8 Rewiru Dzielnicowych – sierż Michał Lechowski, kierownik ONiP WP V KP KMP w Łodzi – st. asp. Katarzyna Dedyńska, funkcjonariusz WRD KMP w Łodzi sierż.szt. Jadwiga Czyż. Obecni byli również: naczelnik Wydziału Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi Krzysztof Sobierajczyk, funkcjonariusze Straży Pożarnej KMP w Łodzi. W debacie uczestniczyli również przedstawiciele Rady Osiedli Julianów – Marysin - Rogi z przewodniczącym p. Kazimierzem Lewickim.

Spotkanie miało na celu przede wszystkim zdiagnozowanie zagrożeń, zjawisk i zachowań które powodują powszechny sprzeciw i ujemnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności.

Celem dodatkowym było kształtowanie wizerunku Policji jako instytucji bliskiej i przyjaznej obywatelom, której funkcjonariusze podejmują próby rozwiązania różnych problemów nie tylko stricte związanych z naruszeniami obowiązującego porządku prawnego, ale przede wszystkim z zakresu szeroko rozumianej prewencji kryminalnej. W oparciu o „Analizę stanu bezpieczeństwa...” omówiono  zagadnienie przestępczości odnotowanej na podległym terenie ze szczególnym odniesieniem się do obszaru osiedli Julianów Marysin i Rogi. Przedstawiono „modus operandii” najbardziej dolegliwych w tym rejonie przestępstw (wykroczeń) tzw. „około samochodowych” (kradzieże z włamaniem do pojazdów, kradzieże pojazdów, uszkodzenia mienia, kradzieże akcesoriów samochodowych) oraz wskazano sposoby właściwych zachowań, które pozwolą się ustrzec tego typu przestępstw i wykroczeń. Na przykładach omówiono niewłaściwe zachowanie osób, które ”dotknęły” tego typu zdarzenia. Omówiono również pojawiające się coraz częściej przestępstwa kradzieży „kieszonkowych”, w tym w środkach komunikacji miejskiej, przestępstw na tzw. „wnuczka”, „gazownię”, „elektrownię”, „policjanta” itp. oraz przestępstw internetowych. Szczególne zainteresowanie zebranych wzbudziło „nowe narzędzie” w postaci „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa". Przedstawiono ideę tego przedsięwzięcia oraz poinstruowano jak z tego narzędzia korzystać. Omówiono również aplikację „Moja Komenda” i cel programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Zwrócono uwagę na potrzebę prowadzenia częstszych spotkań z mieszkańcami nie tylko w formie debat, ale również w ramach konsultacji społecznych na spotkaniach tzw. Rad Osiedli. Wysłuchano postulatów przedstawionych przez przybyłych mieszkańców, a dotyczące w szczególności:

- ul. Astrów, Strusia, Stalowa – przekraczanie dozwolonej prędkości przez pojazdy ;

- ul. Warszawska/Słowicza – brak sygnalizacji przy przejściu dla pieszych; 

- ul. Kasztelańska/Centralna – dzikie wysypisko śmieci;

- ul. Świerkowa – dzikie wysypisko śmieci;

- ul. Bzowa przy szkole Podstawowej 172 – naruszanie przepisów ruchu drogowego( nie stosowanie się kierujących do znaku B-21)

W ramach podsumowania rozdano ankiety kierowane do podmiotów zewnętrznych biorących udział w debatach oraz kwestionariusze dot. konsultacji organizowanych przez Policję. Zebrano opinie w zakresie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie osiedla. Zanotowano przekazane informacje o miejscach zagrożonych oraz oczekiwania społeczne kierowane do Policji i Straży Miejskiej w Łodzi, które zostaną wykorzystane przy planowaniu służby i zadaniowaniu podległych funkcjonariuszy. W spotkaniu wykorzystano narzędzia w postaci: prezentacji multimedialnej, broszur „Jak dobrze mieć sąsiada”,  „Policja ostrzega” oraz „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, które przekazano zebranym.

 

  • uczestnicy debaty
  • uczestnicy debaty