Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych VIII Komisariatu

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 1

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

MOSiR Młynek – ul. Śląska 168 – teren znajdujący się w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi gdzie zagrożony jest on dewastacjami mienia oraz kradzieżami z włamaniem do obiektów znajdujących się na jego terenie na zmianach I, II, III. Podjęto decyzję o kontynuacji planu działań priorytetowych z uwagi na trwający okres wakacyjny jak również pisemne prośby zarządu obiektu MOSiR Młynek.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.

Ograniczenie/ Niedopuszczenie do występowania w/w zjawisk co znacząco wpłynie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wypoczywających/ przebywających we wskazanym miejscu zwłaszcza w okresie wakacyjnym.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też zlecanie dokonywania takich kontroli przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Organizowanie działań prewencyjnych i profilaktycznych. Rozmowy z mieszkańcami, przedstawicielami  Rady Osiedla oraz zarządcą terenu podczas obchodu rejonu oraz konsultacji i debat społecznych. Rozpropagowanie ulotek informacyjnych wśród mieszkańców a także w trakcie służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Organizowanie wspólnych przedsięwzięć – w tym pikników, festynów, spotkań profilaktycznych.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa
 • MOSiR Łódź

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/:

Pragnę zwrócić uwagę, że niszczenie mienia w postaci aktów wandalizmu jest wykroczeniem  a w niektórych przypadkach przestępstwem, a ich popełnianie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny, postępowanie karne), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (np. niszczenie infrastruktury przeznaczonej dla dzieci, młodzieży oraz osób korzystających z niej), jak też sprzyja innym zjawiskom (kradzieże, rozboje, włamania itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rejon nr 2

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Ulica Zbaraska 17 – nieprawidłowe parkowanie co przyczynia się do uszkodzeń pojazdów na I i II zmianie, informacja pozyskana z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zebrana przez dzielnicowego podczas rozmów prowadzonych z mieszkańcami osiedla „Dąbrowa” jak również w oparciu o ustalenia własne dzielnicowego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.

Zmniejszenie ilości zdarzeń  dotyczących  w/w wykroczeń na KMZB, zmniejszenie ilości uszkodzonych pojazdów

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też zlecanie dokonywania takich kontroli przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Organizowanie działań prewencyjnych i profilaktycznych. Rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz konsultacji i debat społecznych. Rozpropagowanie ulotek informacyjnych wśród mieszkańców a także w trakcie służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Planuje się też ścisłą współpracę z zarządcą terenu – Spółdzielni Mieszkaniowej Dąbrowa ul. Tatrzańska 112 w Łodzi z prośbą o montaż przeszkód technicznych uniemożliwiających nieprawidłowe parkowanie lub zastosowanie innych rozwiązań dotyczących infrastruktury drogowej. Wspieranie zarządcy/samorządu w tworzeniu nowych miejsc parkingowych w ramach budżetu obywatelskiego

Podmioty współpracujące:

 • Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa
 • SM Dąbrowa
 • Straż Miejska w Łodzi
 • Dom Kultury „Romus”

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Pragnę zwrócić uwagę, że parkowanie w obrębie obowiązywania znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się) jest wykroczeniem z art. 92 par. 1 KW a jego popełnienie może skutkować grzywną w postaci mandatu karnego w wysokości 100zł. We wskazanym miejscu dochodzi również do parkowania na terenie zieleni co również jest wykroczeniem, którego popełnienie nie tylko może skutkować odpowiedzialnością karną lecz skutkuję także odpowiedzialnością moralną oraz środowiskową. Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rejon nr 3

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Teren tarasu pawilonów handlowych „Dąbrówka” przy ulicy Tatrzańskiej  124 w Łodzi, gdzie na  II zmianie dochodzi do naruszania przepisów porządkowych w postaci zakłócania spokoju użytkownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna przez młode osoby, gromadzące się na powyższym terenie. Osoby te głośno zachowują się, krzyczą.  Informację o zagrożeniu uzyskano podczas działań profilaktycznych w formie spotkań z dyrekcją i użytkownikami biblioteki.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.

Zmniejszenie ilości zachowań nieakceptowanych społecznie we wskazanym miejscu

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też zlecanie dokonywania takich kontroli przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz debat społecznych oraz rozpropagowanie ulotek informacyjnych wśród mieszkańców a także w trakcie służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. W ramach współpracy z instytucjami w tym Miejską Biblioteką Publiczną Łódź-Górna  oraz mieszkańcami – typowanie i dążenie do ukarania sprawców wykroczeń oraz przestępstw popełnianych na terenie objętym planem priorytetowym

Podmioty współpracujące:

 • Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa
 • Straż Miejska w Łodzi
 • Dyrekcja, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Pragnę zwrócić uwagę, że niszczenie mienia w postaci aktów wandalizmu oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego są wykroczeniami (art. 124 KW, 51 KW) a w niektórych przypadkach przestępstwami (art. 288 KK), a ich popełnianie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny, postępowanie karne), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (np. niszczenie infrastruktury przeznaczonej dla dzieci i młodzieży, nanoszenie graffiti na okolicznych posesjach), jak też sprzyja innym zjawiskom (kradzieże, rozboje, włamania itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rejon nr 4

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Ulica Dąbrowskiego 69 – teren znajdujący w szczycie wieżowca, teren przed klatkami, ławeczki, teren przy transformatorowni– spożywanie alkoholu oraz zachowania naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne m. in. zaśmiecanie, zanieczyszczanie terenu, zakłócenia spokoju na zmianach I, II, III. Wskazane zjawisko zostało zgłoszone przez okolicznych mieszkańców osobiście oraz telefonicznie.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.

Ograniczenie występowania w/w zjawisk co znacząco wpłynie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) będą kontrolować wskazane miejsce i bezwzględne reagować na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Ponadto w ramach spotkań ze społecznością dzielnicowy będzie informował społeczność lokalną o występowaniu zjawiska spożywania napojów alkoholowych w obrębie sklepów przy ul. Dąbrowskiego 69 w Łodzi. Przeprowadzi też rozmowy profilaktyczne na temat zakazu spożywania alkoholu, a także będą dokonywane kontrole legalności sprzedaży alkoholu wspólnie z urzędnikami UMŁ Oddziału Licencji i Zezwoleń al. Politechniki 32.

Podmioty współpracujące:

 • Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa
 • Straż Miejska w Łodzi
 • Oddział Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Politechniki 32
 • Zarządca/administrator wskazanego terenu

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach publicznych, jak też w miejscach wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112/997, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zachęcam do współpracy z dzielnicowym podmioty, zwłaszcza prowadzące działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Rejon nr 5

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Teren przyległy do bloku mieszkalnego przy ul. Kadłubka 1/9, a w szczególności bezpośrednio za nim w obrębie stolików szachowych, przy których gromadzą się osoby spożywające alkohol głównie na zmianie I i II. Jest to miejsce wskazane także jako grupowanie się osób małoletnich zagrożonych demoralizacją. Ponadto zaśmiecają miejsce dostępne dla publiczności oraz głośnym i wulgarnym zachowaniem zakłócają ład i porządek publiczny. Nadmieniam, iż także swoim zachowaniem budzą niepokój okolicznych mieszkańców. Z uwagi na liczne zgłoszenia mieszkańców, a także podczas spotkań profilaktycznych jak również informacje uzyskiwane w trakcie mobilnego posterunku przyczyniły się do podjęcia wskazanego miejsca szczególnym nadzorem terenowego dzielnicowego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.

Zmniejszenie ilości zdarzeń  dotyczących  w/w wykroczeń.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) będą kontrolować wskazane miejsce. Informowanie społeczności lokalnej na debatach społecznych i spotkaniach w ramach Rady Osiedla Łódź, ul. Karpia 65/67 o bieżących zagrożeniach w rejonie. Wspólna kontrola obiektów handlowych z pracownikami oddziału Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi – Łódź, al. Politechniki 32. Nawiązanie kontaktu z zarządcą wskazanego terenu celem zaproponowania montażu monitoringu wizyjnego oraz dodatkowego oświetlenia.

Podmioty współpracujące:

 • Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa
 • Straż Miejska w Łodzi
 • Oddział Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Politechniki 32
 • Zarządca/administrator terenu

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach publicznych, jak też w miejscach wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112/997, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zachęcam do współpracy z dzielnicowym podmioty, zwłaszcza prowadzące działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Rejon nr 6

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Teren przyległy do posesji przy ul. Chłędowskiego 2B gdzie dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem. Ponadto osoby gromadzące się na zapleczu piekarni swoim zachowaniem zakłócają ład i porządek publiczny, zaśmiecają oraz wzbudzają niepokój okolicznych mieszkańców. Powyższe miejsce zostało wytypowane na podstawie rozmów z okolicznymi mieszkańcami którzy często kierowali skargi dot. w/w problemu, zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz skarg otrzymywanych podczas spotkań z Radą Osiedla. W związku z powyższym podjęto decyzję o kontynuowaniu i dalszym objęciu działaniami priorytetowymi wskazanego miejsca przy ul. Chłędowskiego 2B. 

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.

Zmniejszenie ilości zdarzeń  dotyczących  w/w wykroczeń.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) będą kontrolować wskazane miejsce. Planuje się też zorganizowanie spotkań dzielnicowego z najemcami okolicznych placówek handlowych, spotkania z mieszkańcami oraz wspólnotami okolicznych bloków w celu omówienia problemu. Informowanie społeczności lokalnej na debatach społecznych i spotkaniach w ramach Rady Osiedla Łódź, ul. Karpia 65/67 o bieżących zagrożeniach w rejonie. Nawiązanie kontaktu pracownikami okolicznych placówek handlowych informując o konsekwencjach wnikających ze sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, nieletnim oraz spożywaniem alkoholu w obrębie placówek handlowych. Wspólna kontrola obiektów handlowych z pracownikami oddziału Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi – Łódź, al. Politechniki 32. Nawiązanie kontaktu z zarządcą wskazanego terenu celem zaproponowania montażu monitoringu wizyjnego oraz dodatkowego oświetlenia.

Podmioty współpracujące:

 • Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa
 • Straż Miejska w Łodzi
 • Wspólnoty mieszkaniowe/zarządy lokali

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach publicznych, jak też w miejscach wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zachęcam do współpracy z dzielnicowym podmioty, zwłaszcza prowadzące działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Rejon nr 7

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Ulica Konspiracyjnego Wojska Polskiego 1 – pomiędzy blokami mieszkalnymi oraz zapleczem placówek handlowych w godzinach 16:00-23:00 bez względu na dzień tygodnia dochodzi do spożywania alkoholu i zakłócania ładu i porządku. Pomiędzy blokami gromadzą się osoby spożywające alkohol, zakłócające spokój i ciszę nocną oraz zaśmiecają okoliczny teren. Informacje pozyskano na spotkaniach Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa Łódź ul. Karpia 65/67.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.

Zmniejszenie ilości zdarzeń dotyczących w/w przestępstw i wykroczeń.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też zlecanie dokonywania takich kontroli przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz debat społecznych oraz rozpropagowanie ulotek informacyjnych wśród mieszkańców a także w trakcie służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. W ramach współpracy z instytucjami oraz mieszkańcami – typowanie i dążenie do ukarania sprawców wykroczeń oraz przestępstw popełnianych na terenie objętym planem priorytetowym. Planuje się też ścisłą współpracę z zarządcą terenu proponując montaż dodatkowego oświetlenia celem eliminacji zagrożenia

Podmioty współpracujące:

 • Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa
 • Straż Miejska w Łodzi.
 • Wspólnoty mieszkaniowe/zarządcy lokali
 • Oddział Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Politechniki 32

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach publicznych, jak też w miejscach wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zachęcam do współpracy z dzielnicowym podmioty, zwłaszcza prowadzące działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Rejon nr 8

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Ulica Tetmajera ze szczególnym zwróceniem uwagi na pawilony handlowe przy Tetmajera 2/12 gdzie grupują się osoby, które spożywają alkohol po czym zakłócają ład i porządek publiczny oraz dokonują dewastacji mienia. Do spożywania alkoholu przez w/w osoby dochodzi w godzinach 16:00-24:00 bez względu na dzień tygodnia. Teren posesji nie jest ogrodzony i w wielu miejscach nie wystarczająco oświetlony. Informacje pozyskano od lokalnego społeczeństwa, na spotkaniach Rady Osiedla oraz Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.

Zmniejszenie ilości zdarzeń dotyczących w/w przestępstw i wykroczeń.

Proponowane działania:
W trakcie obchodu rejonu służbowego wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też zlecanie dokonywania takich kontroli przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz debat społecznych oraz rozpropagowanie ulotek informacyjnych wśród mieszkańców a także w trakcie służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. W ramach współpracy z instytucjami oraz mieszkańcami – typowanie i dążenie do ukarania sprawców wykroczeń oraz przestępstw popełnianych na terenie objętym planem priorytetowym.

Podmioty współpracujące:

 • Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa
 • Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach publicznych, jak też w miejscach wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz niszczenie mienia w postaci aktów wandalizmu oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego są wykroczeniami (art. 124 KW, 51 KW) a w niektórych przypadkach przestępstwami (art. 288 KK), a ich popełnianie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny, postępowanie karne), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (np. niszczenie infrastruktury przeznaczonej dla dzieci i młodzieży, nanoszenie graffiti na okolicznych posesjach), jak też sprzyja innym zjawiskom (kradzieże, rozboje, włamania itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zachęcam do współpracy z dzielnicowym podmioty, zwłaszcza prowadzące działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Rejon nr 9

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Ulica Lenartowicza 16 wraz z terenem znajdującym się w pobliżu Filii Biblioteki Miejskiej nr 14 oraz ul. Siarczana 1/9 - spożywanie alkoholu oraz zachowania naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne m. in. zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu, nieobyczajne wybryki, zakłócenia ciszy i spokoju. Wskazane zjawisko zostało zgłoszone przez okolicznych mieszkańców osobiście, telefonicznie jak również w postaci naniesienia na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.

Zmniejszenie ilości zdarzeń  dotyczących  w/w wykroczeń i przestępstw

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) będą kontrolować wskazane miejsce i bezwzględne reagować na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Ponadto w ramach spotkań z mieszkańcami dzielnicowy będzie informował społeczność lokalną o występowaniu zjawiska spożywania napojów alkoholowych w obrębie biblioteki przy ul. Lenartowicza 16 w Łodzi a także w trakcie służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. W ramach współpracy z instytucjami oraz mieszkańcami – typowanie i dążenie do ukarania sprawców wykroczeń oraz przestępstw popełnianych na terenie objętym planem priorytetowym.

Podmioty współpracujące:

 • Biblioteka Miejska filia nr 14
 • Straż Miejska w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach publicznych, jak też w miejscach wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi oraz zakłócanie ładu i porządku, zaśmiecanie, zanieczyszczanie terenu oraz nieobyczajne wybryki są czynami zabronionymi, jako wykroczenia, a ich popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną , lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zachęcam do współpracy z dzielnicowym podmioty, zwłaszcza prowadzące działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

 

II Rewir dzielnicowych

Rejon 10

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Spożywanie alkoholu,a także inne zachowania popełniane przez osoby nietrzeźwe, w tym zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz wykroczenia obyczajności publicznej z tym związane w rejonie Parku im Dąbrowskiego w Łodzi oraz tereny przyległe.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od  01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Ograniczenie zdarzeń popełnianych przez osoby spożywające alkohol przez eliminację zachowań sprzyjających popełnianiu tych czynów.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego prowadzona jest wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też zlecono dokonywanie takich kontroli przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Prowadzone są rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz debat  społecznych i rozmów profilaktycznych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą sprzedaży alkoholu w rejonie ul. Dąbrowskiego i ul. Rzgowska.  Prewencyjne z  trakcie służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Nawiązanie współpracy z Radą Osiedla Czerwony Rynek oraz Spółdzielnią Mieszkaniową. Prowadzenie działań prewencyjnych i profilaktycznych w rejonie, w tym w ścisłej współpracy z zarządcami/wspólnotami.

Podmioty współpracujące:

 • Administracje, zarządcy/wspólnoty
 • UMŁ Wydział Zezwoleń dot. sprzedaży alkoholu.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie alkoholu miejscach zabronionych oraz wykroczenia popełniane wskutek nietrzeźwości takich osób zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kodeks wykroczeń są czynami zabronionymi, a ich popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zanieczyszczanie miejsc publicznych, nieobyczajne wybryki itp.), jak też sprzyja innym zjawiskom (np. uszkodzenia mienia, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Jak też nie podejmowania „na własną rękę” prób rozwiązania problemów z  osobami spożywającymi alkohol w sposób niezgodny z prawem. 

 

Rejon 11

Opis zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie 11 II Rewiru Dzielnicowych KP VIII KMP w Łodzi po analizie rozmów przeprowadzonych ze społecznością lokalną, Administracją oraz Zarządcą Terenu, a także w oparciu o Krajową Mapę Zagrożeń  Bezpieczeństwa, jak również przeprowadzonej analizie przestępstw i wykroczeń w I półroczu 2019 roku ustalono, iż największym zagrożeniem w przedmiotowym rejonie jest okolica posesji ul. Krzywa 2, gdzie dochodzi do włamań do pojazdów oraz osoby będące pod wpływem alkoholu, które dopuszczają się naruszeń prawa w postaci wykroczeń dotyczących zakłóceń spokoju i porządku publicznego głównie na zmianie II i III.

 Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz wiążących się z tym zakłóceniami ładu i porządku publicznego, a także włamaniami do pojazdów w oparciu o analizę przestępstw i wykroczeń, konsultacjami społecznymi oraz rozmowami z mieszkańcami.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań. 

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy jaki i inne komórki policyjne dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględnie reagują na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres trwania realizacji planu. Przeprowadzanie rozmów prewencyjno-profilaktycznych z mieszkańcami o w/w zjawiskach w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego, jak również w  czasie spotkań z Radami Osiedla, Administracją i Zarządcą Terenu.  Prowadzenie działań prewencyjno-profilaktycznych wobec osób prowadzących działalność gospodarczą dot. sprzedaży alkoholu w miejscach przyległych do przedmiotowego miejsca w zakresie posiadanych zezwoleń i warunków prowadzonej działalności.

Podmioty współpracujące

 • Straż Miejska
 • Zarząd Lokali Miejskich –
 • Administracja Osiedla Chełmońskiego
 • Okoliczne sklepy prowadzące sprzedaż alkoholu

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

 W założonym planie priorytetowym chcę przekazać mieszkańcom rejonu  jakie konsekwencje wynikają z zakłócenia ładu i porządku publicznego, będziemy podejmować próbę zamontowania dodatkowego oświetlenia terenu przyległego oraz kamer monitoringu. Chcę zwrócić uwagę lokatorom na działania prewencyjnie w zakresie przestępczości około samochodowej oraz popełnianiu wykroczeń i przestępstw. Liczę, że dzięki dobrej współpracy mieszkańcy będą chętniej informowali dzielnicowego o naruszeniach prawa we wskazanym rejonie przy użyciu różnych przekazów ( telefoniczne, mailowe, aplikacje).

 

Rejon 12

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz akty wandalizmu w godzinach popołudniowo-wieczornych i wieczorowo-nocnych ze szczególnym natężeniem w weekendy na placu znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie wieżowca przy ul. Zarzewskiej 53/61 oraz w jego najbliższej okolicy.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

We współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Czerwony Rynek” celem terenowego dzielnicowego będzie stworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, która zapewni dzieciom i młodzieży możliwość aktywnego wypoczynku, promowania zdrowego trybu życia, co w konsekwencji powinno przyczynić się do zminimalizowania bądź tez wyeliminowania w tym miejscu zdarzeń związanych z zakłóceniami ładu i porządku publicznego, a także aktami wandalizmu.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględne reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzone są rozmowy prewencyjno-profilaktycznych z mieszkańcami o w/w zjawiskach w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego oraz spotkań z Radami Osiedla i Administracją. Zwrócenie się z prośbą do Spółdzielni Mieszkaniowej „Czerwony Rynek” o rozważenie możliwości stworzenia nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz montażu systemu monitoringu oraz doświetlenia placu. Kontrole podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie posiadanych zezwoleń i warunków prowadzonej działalności.

Podmioty współpracujące

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czerwony Rynek”
 • Straż Miejska w Łodzi
 • Rada Osiedla „Górniak” oraz Rada Osiedla „Zarzewska”
 • Parafia Matki Boskiej Fatimskiej
 • UMŁ Wydział Zezwoleń dot. sprzedaży alkoholu

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że zakłócanie spokoju i porządku publicznego, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje odpowiedzialnością karną (np. mandat karny w wysokości od 100 do 500 zł). Czynem zabronionym jest również niszczenie mienia w postaci aktów wandalizmu, które w zależności od dokonanych szkód może podlegać nie tylko odpowiedzialności karnej z Kodeksu Wykroczeń ale także z Kodeksu Karnego.
Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rejon 13

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Uszkodzenia mienia oraz zakłócenia spoczynku nocnego w godzinach wieczorowo-nocnych ze szczególnym natężeniem ul. Grabowej i ul. Przybyszewskiego przez osoby będące pod wpływem alkoholu.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Ograniczenie/eliminacja zdarzeń zakłócania ładu i porządku publicznego przez osoby będące pod wpływem alkoholu, które dopuszczają się niszczeniu mienia.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego prowadzona jest wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też zlecono dokonywanie takich kontroli przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Prowadzone są rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz debat  społecznych i rozmów profilaktycznych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą sprzedaży alkoholu w rejonie skrzyżowania ul. Grabowa/Przybyszewskiego.  Prewencyjnie w trakcie służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Nawiązano współpracę z Radą Osiedla Górniak. Prowadzenie działań prewencyjnych i profilaktycznych w rejonie, w tym w ścisłej współpracy z zarządcami/wspólnotami.

Podmioty współpracujące:

 • SM w Łodzi
 • R.O. Górniak
 • Administracje, zarządcy/wspólnoty
 • UMŁ Wydział Zezwoleń dot. sprzedaży alkoholu

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie alkoholu miejscach zabronionych oraz wykroczenia i przestępstwa popełniane wskutek nietrzeźwości takich osób zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kodeks karny i kodeks wykroczeń są czynami zabronionymi, a ich popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną, lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zanieczyszczanie miejsc publicznych, nieobyczajne wybryki itp.), jak też sprzyja innym zjawiskom (np. kradzieże, rozboje, uszkodzenia mienia, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Jak też nie podejmowania „na własną rękę” prób rozwiązania problemów z  osobami spożywającymi alkohol w sposób niezgodny z prawem.

 

Rejon 14

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym tj. Park Reymonta. Następnie n/n osoby pod jego wpływem dokonują  zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz niszczą mienie użyteczności publicznej o różnych porach dnia i nocy.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsce przez cały okres realizacji planu. Na bieżąco informowana jest społeczność lokalna o występowaniu zagrożeń w danym rejonie (debaty, konsultacje społeczne…). Propagowanie, a przy tym ścisła współpraca z Radą Osiedla, w zakresie kształtowania bezpiecznych przestrzeni w tym urządzeń typu monitoring, oświetlenie. Prowadzenie działań prewencyjnych i profilaktycznych we współpracy z zarządcami terenu.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • R.O. Górniak
 • Placówki oświatowe usytuowane w najbliższej okolicy.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rejon 15

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Grupowanie się młodzieży oraz osób pod wpływem alkoholu, które dopuszczają się naruszeń prawa w postaci zakłóceń ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu i aktów wandalizmu w godzinach popołudniowych i wieczornych na terenie posesji przy ul. Krucza 29

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Celem terenowego Dzielnicowego będzie zminimalizowanie bądź też wyeliminowanie w tym miejscu wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa oraz przestępstw.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego prowadzona jest wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też zlecono dokonywanie takich kontroli przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Prowadzone są rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz debat  społecznych i rozmów profilaktycznych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą sprzedaży alkoholu w rejonie ul. Kruczej.  Prewencyjne z  trakcie służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Współpraca z Administracją.  

Podmioty współpracujące:

 • Administracje, zarządcy/wspólnoty

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie alkoholu miejscach zabronionych oraz wykroczenia popełniane wskutek nietrzeźwości takich osób zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kodeks wykroczeń są czynami zabronionymi, a ich popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zanieczyszczanie miejsc publicznych, nieobyczajne wybryki itp.), jak też sprzyja innym zjawiskom (np. uszkodzenia mienia, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Jak też nie podejmowania „na własną rękę” prób rozwiązania problemów z  osobami spożywającymi alkohol w sposób niezgodny z prawem. 

 

Rejon 16

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zachowania naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne min. zaśmiecanie/ zanieczyszczanie terenu, obyczajności publicznej, zakłócenia porządku publicznego przez osoby spożywające alkohol w godzinach popołudniowych i wieczornych osobą spacerującym bądź spędzającym czas wolny w Parku im. Legionów w Łodzi przy ul. Pabianickiej.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz wiążącymi się z tym zakłóceniami ogólnie przyjętych norm społecznych.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględne reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzone są rozmowy prewencyjno-profilaktycznych z mieszkańcami o w/w zjawiskach w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego oraz spotkań z Radami Osiedla i Administracją oraz zarządcami terenu. Kontrole podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie posiadanych zezwoleń i warunków prowadzonej działalności.

               Podmioty współpracujące

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Zarządcy terenu
 • Parafia św. Faustyny Kowalskiej Pl. Niepodległości
 • R.O. Górniak.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rejon 17

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zachowania naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne min. zaśmiecanie/ zanieczyszczanie terenu, obyczajności publicznej, zakłócenia porządku publicznego przez osoby spożywające alkohol w godzinach popołudniowych i wieczornych w najbliższej okolicy szczytu bloku przy ul. Energetyków 4 i 6 od strony ul. Skrzywana.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz wiążącymi się z tym zakłóceniami ogólnie przyjętych norm społecznych.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględne reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzone są rozmowy prewencyjno-profilaktycznych z mieszkańcami o w/w zjawiskach w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego oraz spotkań z Radami Osiedla i Administracją oraz zarządcami terenu. Kontrole podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie posiadanych zezwoleń i warunków prowadzonej działalności.

                Podmioty współpracujące

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Zarządcy terenu/Administracja/Wspólnoty
 • Właściciele punktów usługowo-handlowych

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rejon 18

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Osoby które dopuszczają się naruszeń prawa w aktów wandalizmu w godzinach wieczornych i wieczorowo-nocnych ze szczególnym natężeniem w weekendy przy ul. Felsztyńskiego. Ponadto uzyskano informację iż dużym problemem są źle zaparkowane pojazdu w szczególności na wysokości ul. Piasta/Obywatelska które są zaparkowane w pobliżu przejścia dla pieszych

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń związanych z aktami wandalizmu oraz stosowanie się kierowców do znaków.  

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględne reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzone są rozmowy prewencyjno-profilaktycznych z mieszkańcami o w/w zjawiskach w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego oraz spotkań z Radami Osiedla i Administracją. Zwrócenie się z prośbą do Administracji/wspólnot/zarządców o rozważenie możliwości montażu systemu monitoringu oraz doświetlania placu. Kontrole podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie posiadanych zezwoleń i warunków prowadzonej działalności.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Administracja Czerwony Rynek/zarządcy/wspólnoty
 • R.O. Obywatelska
 • Zarząd Drug i Transportu w Łodzi
 • R.O Rokicie

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.