Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych VI Komisariatu

Rewir I dzielnicowych KP VI KMP w Łodzi

Rejon 1

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Szafera 3 i 8  – spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem i związane z tym inne wykroczenia szczególnie uciążliwe.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie/wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu pod wskazanymi adresami.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego, w tym w ramach mobilnego punktu konsultacyjnego.

Przekazanie zadań :

 • Straży Miejskiej
 • Spotkania, konsultacje społeczne z lokalną społecznością w okresie realizacji planu

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj: Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112  , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rejon 2

 Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Bartoka 47A  – spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – miejsce zagrożone wytypowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców.

Zakładany cel do osiągnięcia:

 Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska dotyczącego spożywania alkoholu w Łodzi przy ul Bartoka 47 A

Podmioty współpracujące:

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Straż Miejska
 • Administracja Osiedla Słowiańskie – ul Ćwiklińskiej 22

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanego miejsca podczas obchodu rejonu służbowego,w tym w ramach posterunku mobilnego,

Przekazanie zadań:

Ogniwom Patrolowym VI KP KMP w Łodzi,

Straży Miejskiej

Przeprowadzić działania prewencyjne pod kątem wyeliminowania powyższych zdarzeń na zmianie I i II cyklicznie w całym okresie działania planu,

Spotkania z osobami uzależnionymi od alkoholu celem wskazania sposobów uporania się z nałogiem. Osoby te zostaną wytypowane na podstawie rozpoznania osobowego terenowego dzielnicowego a w przypadku potwierdzenia nadużywania alkoholu zgodnie z Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu alkoholizmowi skierowanie wniosków o leczenie odwykowe do MKRPA w Łodzi,

Spotkania, konsultacje społeczne z lokalną społecznością mające na celu uświadomienie o możliwych zagrożeniach- raz w tygodniu.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem to wykroczenie!

Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112  , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rejon 3

 Opis zdiagnozowanego problemu:

Ze względu na duża ilość zgłoszeń mieszkańców osiedla Chrobry dotyczące nieprawidłowego zachowania obywateli obcokrajowców postanowiono wprowadzić działania o charakterze prewencyjnym i edukacyjnym, które koncentrowałyby się na zwiększeniu świadomości o przepisach prawa i  zapewnieniu bezpieczeństwa obcokrajowcom.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Uświadomienie obywateli innych państw o panujących przepisach prawa, zasadach społecznych i  zagrożeniach występujących na terenie Polski.

Podmioty współpracujące:

 • Funkcjonariusze Straży Granicznej – udział w spotkaniach,
 • Współpraca z firmą pośrednictwa pracy „DK Partner” oraz „AK Outsourcing” mieszczącej się przy ul. Piłsudskiego 139 w Łodzi – zapewnienie miejsca spotkań, tłumacza,
 • Spółdzielni Mieszkaniowa im. Bolesława Chrobrego w Łodzi .

Proponowane działania:

Kontrole miejsc przebywania obcokrajowców w podległym rejonie służbowym.

Cykl comiesięcznych spotkań z obcokrajowcami w siedzibie firmy „DK Partner” mieszczącej się przy ul. Piłsudskiego 139 w Łodzi podczas których omawiane będą:

1. Zasady przepisów prawa.

2. Zasady współżycia społecznego.

3. Uświadamianie o zagrożeniach takich jak handel ludźmi, zachowania rasistowskie i inne.

4. Zasady legalności pobytu na terenie Polski.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112  , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rejon 4

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Skrzetuskiego 11 oraz przejście zalesione z osiedla Janów na osiedle Olechów znajdujące się w rejonie w/w sklepu- spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie– miejsce zagrożenia wytypowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców

Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie zjawiska dotyczącego spożywania alkoholu ww. rejonie zagrożonym

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska,
 • Pracownicy socjalni MOPS -wdrożenie działań profilaktycznych związanych z uzależnieniem od alkoholu , udział w spotkaniach i konsultacjach/debatach.

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego, w tym w ramach mobilnego punktu konsultacyjnego.

Przekazanie zadań:

- Ogniwom Patrolowym VI KP KMP w Łodzi

- Straży Miejskiej dla dzielnicy Łódź Widzew

Przeprowadzenie działań prewencyjnych pod kątem wyeliminowania powyższych zdarzeń na zmianie I i II

Organizowanie spotkań z mieszkańcami osiedla Janów w ramach profilaktyki społecznej.

Spotkania z osobami uzależnionymi od alkoholu celem wskazania sposobów uporania się z nałogiem i powrotu do społeczeństwa.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rejon 5

 Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Zakładowa 64 oraz teren przyległy – spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem  – miejsce zagrożone wytypowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska dotyczącego spożywania alkoholu we wskazanym rejonie.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • MOPS w Łodzi.
 • Administracja Osiedla Słowiańskie – ul Piasta Kołodzieja 21

Proponowane działania:

1. Zwiększenie kontroli wskazanego miejsca podczas obchodu rejonu służbowego,w tym w ramach posterunku mobilnego.

2. Przekazanie zadań

            - Ogniwom Patrolowym VI KP KMP w Łodzi

            -  Straży Miejskiej

3. Przeprowadzenie działań prewencyjnych pod kątem wyeliminowania powyższych zdarzeń

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rejon 6

 Opis zdiagnozowanego problemu:

Teren osiedla Olechów przy Parku Źródła Olechówki oraz teren przyległy – spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz grupowanie się nieletnich – miejsce zagrożone wytypowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców.       

Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie zjawiska dotyczącego spożywania alkoholu oraz grupowania się nieletnich w przedmiotowym rejonie.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska
 • Administracja Osiedli Słowiańskie Łódź, ul. Piasta Kołodzieja 21

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego oraz w  ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego

Przekazanie zadań:

- Ogniwom Patrolowym   KP VI KMP w Łodzi

- Straży Miejskiej dla dzielnicy Łódź- Widzew

Przeprowadzenie działań prewencyjnych pod kątem wyeliminowania powyższych zdarzeń.

Spotkania z osobami uzależnionymi od alkoholu i mieszkańcami okolicy przedmiotowego terenu celem wskazania sposobów uporania się z nałogiem i powrotu do społeczeństwa.  Osoby te zostaną wytypowane na podstawie rozpoznania osobowego  terenowego dzielnicowego a w przypadku potwierdzenia nadużywania alkoholu zgodnie  Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości  Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi  skierowania wniosków  planowane o  leczenie odwykowe do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem  to wykroczenie!

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rejon 7

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Taborowa Dworzec PKP Łódź Andrzejów oraz teren przyległy spożywanie alkoholu – miejsce zagrożenia wytypowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców

Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie zjawiska dotyczącego spożywania alkoholu ww. rejonie zagrożonym

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska
 • Straż Ochrony Kolei

Proponowane działania:

Przekazanie zadań:

- Ogniwom Patrolowym  KP VI KMP w Łodzi

Straży Miejskiej dla dzielnicy Łódź- Widzew

Straż Ochrony Kolei

Przeprowadzenie działań prewencyjnych pod kątem wyeliminowania powyższych zdarzeń na zmianie I i III.

Organizowanie spotkań z mieszkańcami osiedla Andrzejów w ramach profilaktyki społecznej.

Spotkania z osobami uzależnionymi od alkoholu celem wskazania sposobów uporania się z nałogiem i powrotu do społeczeństwa.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem to wykroczenie!

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rejon 8

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Wojewódzkiego 22 – nieprawidłowe parkowanie – miejsce zagrożone wytypowane na podstawie zgłoszeń w KMZB

Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie zjawiska dotyczącego nieprawidłowego parkowania przy bloku w Łodzi na ul. Wojewódzkiego 22.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska
 • Wspólnota Mieszkaniowa
 • Wydział Ruchu Drogowego KMP w Łodzi

Proponowane działania:

      Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego,w tym w ramach posterunku mobilnego w całym okresie działania planu.

      Przekazanie zadań: 

      -Ogniwom Patrolowym  VI KP KMP w Łodzi

      -Straży Miejskiej dla dzielnicy Łódź Widzew

      -Wydział Ruchu Drogowego KMP w Łodz

      Przeprowadzić działania prewencyjne pod kątem wyeliminowania powyższych zdarzeń.

      Organizacja spotkań środowiskowych z mieszkańcami przedmiotowego bloku ( oraz bloków pobliskich) i informowanie ich o skutkach prawnych w związku z parkowaniem pojazdów niezgodnie z przepisami w całym okresie działania planu.

      Wnioskowanie do Spółdzielni mieszkaniowej o zwiększenie ilości miejsc parkingowych oraz fizyczne blokady miejsc w których parkowanie jest niedozwolone poprzez wstawianie słupów lub wysokiego krawężnika.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Parkowanie w miejscach niedozwolonych jest wykroczeniem!

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir II dzielnicowych KP VI KMP w Łodzi

Rejon 9

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na terenie przyległym do ul. Janosika 135/137 w Łodzi dochodzi do grupowania się osób i spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od  01.08.2019 r. do 31.01.2020 r. jest ograniczenie   spożywania napojów alkoholowych we wskazanym miejscu

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi

Proponowane działania:

 • współpraca ze Strażą Miejską - wspólne patrole dzielnicowych
 • kierowanie w wyznaczony rejon Mobilnego Punktu Konsultacyjnego TD
 • zdecydowane reagowanie na ujawnione wykroczenia,
 • informowanie o realizacji planu priorytetowego w trakcie spotkań z mieszkańcami, w czasie spotkań z Radą Osiedla Sikawa i Stoki, konsultacji czy debat społecznych informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego sierż. szt. Łukasza Morawskiego tel. 789 146 070,42 679 29 20, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Dolina Łódki organizowanej przy ul. Beskidzkiej 172.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to wykroczenie!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)
 

Rejon 10

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na ulicy Grabińskiej dochodzi do nieprawidłowego parkowania pojazdów

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r. jest ograniczenie  nieprawidłowego parkowania w w/w rejonie

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Parafia p.w Św. A. Boboli,
 • Rada Osiedla „Nowosolna”,
 • Szkoła Podstawowa nr 202 w Łodzi

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską - wspólne patrole dzielnicowych

Patrolowanie powyższego rejonu w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego TD.

Przeprowadzanie działań profilaktycznych Szkole Podstawowej nr 202 wśród rodziców dzieci dot. prawidłowego parkowania,

Informowanie o realizacji planu priorytetowego podczas spotkań z Radą Osiedla Nowosolna oraz w w/w parafii.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego asp. Łukasza Nowaka tel. 789 146 084, 42 679 29 20, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Nowosolna organizowanej przy ul. Byszewska 1 w terminie zgodnym z harmonogramem

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rejon 11

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na ul. Czechosłowackiej 34 w Łodzi dochodzi do grupowania się osób i spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r. jest ograniczenie spożywania napojów alkoholowych we wskazanym miejscu.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską -wspólne patrole dzielnicowych

Kierowanie w wyznaczony rejon Mobilnego Punktu Konsultacyjnego TD, – zdecydowane reagowanie na wykroczenia.

Informowanie o realizacji planu priorytetowego podczas spotkań z mieszkańcami, w czasie Rady Osiedla Sikawa i Stoki, debat i konsultacji społecznych.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego sierż. szt. Adama Potępę tel. 789 146 077, 42 679 29 20, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Sikawa i Stoki organizowanej przy ul. Zbocze 22 oraz Radzie Osiedla Mileszki organizowanej przy ul. Pomorskiej 406 w terminie zgodnym z harmonogramem.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to wykroczenie!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie).

 

Rejon 12

Opis zdiagnozowanego problemu:

W Łodzi przy zbiegu ulic Pomorska/Krokusowa dochodzi do nieprawidłowego parkowania samochodów w rejonie skrzyżowania.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r. jest ograniczenie  tego typu zjawiska we wskazanym miejscu

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska,
 • market. Biedronka ul. Krokusowa 1/3,
 • Rada Osiedla Sikawa Stoki

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską- wspólne patrole dzielnicowych – zdecydowane reagowanie na ujawniane

Współpraca z marketem Biedronka w celu informowania klientów o niepozostawianiu zaparkowanych pojazdów w obrębie skrzyżowania,

Nawiązanie współpracy z ZDiT celem naniesienia odpowiedniego oznakowania.

Informowanie o realizacji planu priorytetowego podczas spotkań z mieszkańcami, w czasie Rady Osiedla Sikawa i Stoki, debat czy konsultacji społecznych

Ważne informacje dla mieszkańców:

Widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego sierż. szt. Adama Potępę tel. 789 146 077, 42 679 29 20, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Sikawa i Stoki organizowanej przy ul. Zbocze 22 w terminie zgodnym z harmonogramem

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie.

 

Rejon 13

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na ul. Kazimierza 16 w Łodzi dochodzi do gromadzenia się osób i spożywania alkoholu w miejscu publicznym

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r. jest ograniczenie  ograniczenie spożywania napojów alkoholowych we wskazanym miejscu

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską -wspólne patrole dzielnicowych

Kierowanie w wyznaczony rejon Mobilnego Punktu Konsultacyjnego TD – zdecydowane reagowanie na ujawniane wykroczenia

Informowanie o realizacji planu priorytetowego w trakcie spotkań z mieszkańcami, w czasie Rady Osiedla Stary Widzew ul. Przędzalniana 22, debat i konsultacji społecznych.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego st. asp. Krzysztofa Sabelę tel. 789 146 085, 42 679 29 20 lub telefon alarmowy Policji 112. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Stary Widzew organizowanej w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 22 w terminie zgodnym z harmonogramem

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem to wykroczenie!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir III Dzielnicowych KP VI KMP w Łodzi

Rejon 14

Opis zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Nieprawidłowe parkowanie pojazdów przy ul. Elsnera 7. Informacja pozyskana z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zebrana przez dzielnicowego podczas rozmów prowadzonych z mieszkańcami osiedla.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.

Celem powyższego planu priorytetowego jest ograniczenie nieprawidłowego parkowania w obrębie ul. Elsnera 9.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też zlecanie dokonywania takich kontroli przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz debat społecznych oraz rozpropagowanie ulotek informacyjnych wśród mieszkańców, a także w trakcie służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. W ramach współpracy z instytucjami w tym Miejską Biblioteką Publiczną Łódź-Widzew  oraz mieszkańcami – typowanie i dążenie do ukarania sprawców wykroczeń oraz przestępstw popełnianych na terenie objętym planem priorytetowym.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Rada Osiedla Łódź-Widzew
 • MSM w Łodzi ul. Milionowa 64
 • Straż Miejska w Łodzi
 • Wspólnoty mieszkaniowe/zarządy lokali
 • Administracja BATORY w Łodzi ul. Bartoka 67

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Informuję, że parkowanie w obrębie obowiązywania znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się) jest wykroczeniem z art. 92 par. 1 KW, a jego popełnienie może skutkować grzywną w postaci mandatu karnego w wysokości 100zł. We wskazanym miejscu dochodzi również do parkowania na terenie zieleni co również jest wykroczeniem. Zachęcam mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rejon 15

Opis zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Nieprawidłowe parkowanie pojazdów przy ul. Milionowej 243. Informacja pozyskana z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zebrana przez dzielnicowego podczas rozmów prowadzonych z mieszkańcami osiedla.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.

Celem powyższego planu priorytetowego jest ograniczenie nieprawidłowego parkowania w obrębie ul. Milionowej 243

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też zlecanie dokonywania takich kontroli przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz debat społecznych oraz rozpropagowanie ulotek informacyjnych wśród mieszkańców a także w trakcie służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. W ramach współpracy z instytucjami w tym Miejską Biblioteką Publiczną Łódź-Widzew oraz mieszkańcami – typowanie i dążenie do ukarania sprawców wykroczeń oraz przestępstw popełnianych na terenie objętym planem priorytetowym.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Rada Osiedla Łódź-Widzew
 • MSM w Łodzi ul. Milionowa 64
 • Straż Miejska w Łodzi
 • Wspólnoty mieszkaniowe/zarządy lokali
 • Administracja BATORY w Łodzi ul. Bartoka 67

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Informuję, że parkowanie w obrębie obowiązywania znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się) jest wykroczeniem z art. 92 par. 1 KW, a jego popełnienie może skutkować grzywną w postaci mandatu karnego w wysokości 100zł. We wskazanym miejscu dochodzi również do parkowania na terenie zieleni co również jest wykroczeniem. Zachęcam mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rejon 16

Opis zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Ulica Tymienieckiego 60 spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem. Informacja pozyskana z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zebrana przez dzielnicowego podczas rozmów prowadzonych z mieszkańcami osiedla.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.

Celem powyższego planu priorytetowego jest zminimalizowanie tego rodzaju zdarzeń.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) będą kontrolować wskazane miejsce i bezwzględne reagować na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Ponadto w ramach spotkań ze społecznością dzielnicowy będzie informował społeczność lokalną o występowaniu zjawiska spożywania napojów alkoholowych w obrębie sklepów przy ul. Tymienieckiego 60 w Łodzi. Przeprowadzi też rozmowy profilaktyczne na temat zakazu spożywania alkoholu, a także będą dokonywane kontrole legalności sprzedaży alkoholu wspólnie z urzędnikami UMŁ Oddziału Licencji i Zezwoleń.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Rada Osiedla Stary-Widzew
 • MSM w Łodzi ul. Milionowa 64
 • Straż Miejska w Łodzi
 • Oddział Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi
 • Wspólnoty mieszkaniowe/zarządy lokali
 • Dyrekcja, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Informuję, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach publicznych, jak też w miejscach wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł). Zachęcam  mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zachęcam do współpracy z dzielnicowym podmioty, zwłaszcza prowadzące działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Rejon 17

Opis zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Park nad Jasieniem spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem. Informacja pozyskana z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zebrana przez dzielnicowego podczas rozmów prowadzonych z mieszkańcami osiedla.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.

Celem powyższego planu priorytetowego jest zminimalizowanie tego rodzaju zdarzeń.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) będą kontrolować wskazane miejsce i bezwzględne reagować na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Ponadto w ramach spotkań ze społecznością dzielnicowy będzie informował społeczność lokalną o występowaniu zjawiska spożywania napojów alkoholowych  na terenie Parku Nad Jasieniem i jego obrębie. Przeprowadzi też rozmowy profilaktyczne na temat zakazu spożywania alkoholu, a także będą dokonywane kontrole legalności sprzedaży alkoholu wspólnie z urzędnikami UMŁ Oddziału Licencji i Zezwoleń Al. Piłsudskiego 100.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Rada Osiedla Stary -Widzew
 • Straż Miejska w Łodzi
 • Oddział Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi
 • Wspólnoty mieszkaniowe/zarządy lokali
 • Dyrekcja, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Informuję, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach publicznych, jak też w miejscach wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł). Zachęcam  mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zachęcam do współpracy z dzielnicowym podmioty, zwłaszcza prowadzące działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Rejon 18

Opis zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Ulica Częstochowska 1 spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem. Informacja pozyskana z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zebrana przez dzielnicowego podczas rozmów prowadzonych z mieszkańcami osiedla.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.

Celem powyższego planu priorytetowego jest zminimalizowanie tego rodzaju zdarzeń.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) będą kontrolować wskazane miejsce i bezwzględne reagować na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Ponadto w ramach spotkań ze społecznością dzielnicowy będzie informował społeczność lokalną o występowaniu zjawiska spożywania napojów alkoholowych w obrębie sklepów przy ul. Częstochowskiej 1 w Łodzi. Przeprowadzi też rozmowy profilaktyczne na temat zakazu spożywania alkoholu, a także będą dokonywane kontrole legalności sprzedaży alkoholu wspólnie z urzędnikami UMŁ Oddziału Licencji i Zezwoleń.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Rada Osiedla Stary-Widzew
 • Straż Miejska w Łodzi
 • Oddział Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi
 • Wspólnoty mieszkaniowe/zarządy lokali
 • Dyrekcja, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Informuję, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach publicznych, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje odpowiedzialność prawną (np. mandat karny w wysokości 100 zł). Zachęcam  mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zachęcam do współpracy z dzielnicowym podmioty, zwłaszcza prowadzące działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Rejon 19

Opis zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Park Widzewski spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem. Informacja pozyskana z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zebrana przez dzielnicowego podczas rozmów prowadzonych z mieszkańcami osiedla.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.

Celem powyższego planu priorytetowego jest ograniczenie tego rodzaju zdarzeń.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) będą kontrolować wskazane miejsce i bezwzględne reagować na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Ponadto w ramach spotkań ze społecznością dzielnicowy będzie informował społeczność lokalną o występowaniu zjawiska spożywania napojów alkoholowych w obrębie sklepów przy ul. Częstochowskiej 1 w Łodzi. Przeprowadzi też rozmowy profilaktyczne na temat zakazu spożywania alkoholu, a także będą dokonywane kontrole legalności sprzedaży alkoholu wspólnie z urzędnikami UMŁ Oddziału Licencji i Zezwoleń.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Rada Osiedla Łódź-Widzew
 • Straż Miejska w Łodzi
 • Oddział Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi
 • Wspólnoty mieszkaniowe/zarządy lokali
 • MOSiR Łódź

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Informuję, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach publicznych, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje odpowiedzialnością prawną  (np. mandat karny w wysokości 100 zł). Zachęcam  mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zachęcam do współpracy z dzielnicowym podmioty, zwłaszcza prowadzące działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Rejon 20

Opis zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Nieprawidłowe parkowanie pojazdów przy ul. Bartoka 24. Informacja pozyskana z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zebrana przez dzielnicowego podczas rozmów prowadzonych z mieszkańcami osiedla.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.

Celem powyższego planu priorytetowego jest ograniczenie nieprawidłowego parkowania w obrębie ul. Bartoka 24.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też zlecanie dokonywania takich kontroli przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz debat społecznych oraz rozpropagowanie ulotek informacyjnych wśród mieszkańców a także w trakcie służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. W ramach współpracy z instytucjami oraz mieszkańcami – typowanie i dążenie do ukarania sprawców wykroczeń oraz przestępstw popełnianych na terenie objętym planem priorytetowym

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Rada Osiedla Łódź-Widzew
 • Straż Miejska w Łodzi
 • Wspólnoty mieszkaniowe/zarządy lokali
 • Administracja Osiedla SM Batory ul. Bartoka 67.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Informuję, że parkowanie w obrębie obowiązywania znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się) jest wykroczeniem z art. 92 par. 1 KW, a jego popełnienie może skutkować grzywną w postaci mandatu karnego w wysokości 100zł. We wskazanym miejscu dochodzi również do parkowania na terenie zieleni co również jest wykroczeniem. Zachęcam mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rewir IV Dzielnicowych KP VI KMP w Łodzi

Rejon 21

Opis zdiagnozowanego problemu:

Parkingi przyblokowe niestrzeżone przy ul. Grota Roweckiego 15,  – włamania do pojazdów, kradzieże pojazdów oraz ich uszkodzenia.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r.do 31.01.2020r.:

Ograniczenia zjawiska kradzieży, kradzieży z włamaniem do pojazdów oraz niszczenia mienia znajdującego się na terenie parkingów przyblokowych przy ul. Grota Roweckiego. 

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska
 • Wspólnota mieszkaniowa os. Zarzew
 • Zarząd „Zarzewiak” informowanie o występującym zjawisku

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego- w całym okresie realizacji „ Planu działania priorytetowego”

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy

Przekazanie zadań innym komórkom organizacyjnym KP VI KMP w Łodzi - Ogniwom Patrolowym i Wydziałowi Kryminalnemu oraz siłom przydzielonym OPP i pozapolicyjnym Straży Miejskiej wskazując te miejsca jako miejsca najbardziej zagrożone.

Apelowanie do lokalnej społeczności, oraz zarządu o niepozostawianie w pojazdach  wartościowych przedmiotów w ramach spotkań ze społecznością lokalną – w całym okresie realizacji planu.

Organizowanie działań z udziałem nieumundurowanych funkcjonariuszy VI KP KMP w Łodzi, prowadzenie obserwacji parkingów przyblokowych,  głównie w porze wieczorowo - nocnej.

Spotkania, konsultacje społeczne z lokalną społecznością w okresie realizacji planu

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj: Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rejon 22

Opis zdiagnozowanego problemu:

Kradzieże, włamania do pojazdów oraz niszczenie mienia w postaci zaparkowanych pojazdów na parkingach przyblokowych ul. Tatrzańska 23 – 55.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r.do 31.01.2020r.

Wyeliminowanie zjawiska kradzieży samochodów oraz ograniczenie zjawiska włamań i uszkodzeń pojazdów.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska
 • Administracja Osiedla Zarzew Łódź ul. Grota Roweckiego 4

Proponowane działania:

Codzienne kontrole wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego w całym okresie planu priorytetowego,

Przekazanie zadań innym komórkom organizacyjnym KP VI KMP w Łodzi -Ogniwom Patrolowym i Kryminalnym oraz siłom przydzielonym OPP i pozapolicyjnym Straży Miejskiej wskazując te miejsca jako miejsca najbardziej zagrożone.

Apelowanie do lokalnej społeczności, o zwracanie uwagi na zjawisko i informowanie Policji w momencie jego zaistnienia.

Wystosowanie pisma do administratorów nieruchomości o właściwe zabezpieczenie posesji.

Organizowanie działań z udziałem dzielnicowych IV Rewiru, VI KP KMP w Łodzi, prowadzenie kontroli i obserwacji terenu w porze wieczorowej.

Spotkania, konsultacje społeczne z lokalną społecznością mające na celu uświadomienie o możliwych zagrożeniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Zabór cudzego mienia to PRZESTĘPSTWO !

Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112, Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rejon 23

Opis zdiagnozowanego problemu:

Kradzieże oraz włamania do pojazdów ul. Łęczycka na odcinku od nr 60 do 70.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r.do 31.01.2020r.

Ograniczenie zdarzeń o charakterze kryminalnym w w/w miejscu.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska
 • Administracja „ZARZEW” ul. Ozorkowska 6

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego w całym okresie planu priorytetowego.

Zwiększenie kontroli w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy w całym okresie planu.

Przekazanie zadań Ogniwom Patrolowym oraz siłom przydzielonym OPP i poza policyjnym tj. Straży Miejskiej, wskazując te miejsca jako najbardziej zagrożone.

Organizowanie działań z udziałem nieumundurowanych funkcjonariuszy VI KP KMP w Łodzi, prowadzenie obserwacji parkingów przyblokowych,  głównie w porze wieczorowo - nocnej.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112, Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rejon 24

Opis zdiagnozowanego problemu:

Kradzieże z włamaniem do  pojazdów, uszkodzenia pojazdów na parkingu  w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 25.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r.do 31.01.2020r.

Ograniczenie, wyeliminowanie  zjawiska  w w/w miejscu.

Stopień realizacji określić na podstawie opinii mieszkańców podczas kontaktów z Radą Osiedla oraz debat społecznych.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska,
 • Administracja ul. Wilcza 6

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego – w całym okresie realizacji planu działania.

Kontrole w ramach „MPK-TD” - w całym okresie realizacji planu działania.

Organizowanie działań z udziałem nieumundurowanych funkcjonariuszy VI KP KMP w Łodzi, prowadzenie obserwacji parkingów przyblokowych,  głównie w porze wieczorowo - nocnej.

Informowanie o zagrożeniach do lokalnej społeczności (poprzez administratorów oraz na konsultacjach społecznych ) o zwracanie bacznej uwagi na osoby mogące dopuszczać się kradzieży pojazdów - w całym okresie realizacji planu działania.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Zabór cudzego mienia to PRZESTĘPSTWO !

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112, Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rejon 25

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Księży Młyn spożywanie alkoholu, Fabryczna 17 włamania do pojazdów oraz ich uszkodzenia

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r.do 31.01.2020r.

Ograniczenie zdarzeń o charakterze kryminalnym w w/w miejscach.

Ograniczenie zjawiska dotyczącego spożywania alkoholu w Łodzi przy ul. Księży Młyn.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • MOPS w Łodzi.

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego – w całym okresie realizacji planu działania priorytetowego.

Kontrole w ramach „Mobilny Punkt Konsultacyjny – Twój Dzielnicowy” - w całym okresie realizacji planu działania.

Organizowanie działań z udziałem nieumundurowanych funkcjonariuszy VI KP KMP w Łodzi, prowadzenie obserwacji parkingów przyblokowych,  głównie w porze wieczorowo - nocnej.

Przeprowadzenie działań represyjnych pod kątem ujawniania sprawców przestępstw i wykroczeń.

Przeprowadzenie wspólnych działań z pracownikami MOPS-u celem wdrożenia profilaktyki uzależnień wobec mieszkańców ul. Księży Młyn.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Zabór cudzego mienia to PRZESTĘPSTWO !

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112, Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rejon 26

Opis zdiagnozowanego problemu:

Parking przy pl. Zwycięstwa włamania do pojazdów, kradzieże pojazdów oraz niszczenie mienia.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r.do 31.01.2020r.

Ograniczenia zjawiska kradzieży, kradzieży z włamaniem do pojazdów oraz niszczenia mienia znajdującego się na terenie parkingów  przy pl. Zwycięstwa

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska
 • Zarządca Biurowca „Targowa 35”

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego- w całym okresie realizacji „ Planu działania priorytetowego”

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy.

Apelowanie do lokalnej społeczności, oraz zarządu o niepozostawianie w pojazdach  wartościowych przedmiotów w ramach spotkań ze społecznością lokalną – w całym okresie realizacji planu.

Organizowanie działań z udziałem nieumundurowanych funkcjonariuszy VI KP KMP w Łodzi, prowadzenie obserwacji parkingów przyblokowych,  głównie w porze wieczorowo - nocnej.

Spotkania, konsultacje społeczne z lokalną społecznością w okresie realizacji planu.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112, Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rejon 27

Opis zdiagnozowanego problemu:

Zagrożenie: grupowanie się osób spożywających alkohol, zakłócających ład i porządek publiczny na skwerze przy  ul. Nawrot / Targowa.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r.do 31.01.2020r.

Ograniczenia zjawiska spożywania alkoholu, zanieczyszczania i zaśmiecania we wskazanym miejscu .

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Dobra 6

Proponowane działania:

Zwiększenie ilości kontroli miejsc zagrożonych podczas obchodu rejonu w całym okresie realizacji planu działania.

Kontrole we współpracy z UMŁ dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w okolicznych sklepach.

Kontrole miejsc zagrożonych podczas postoju „Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy” w całym okresie realizacji planu działania.

Przekazywanie zadań doraźnych innym komórkom organizacyjnym KP VI KMP w Łodzi, siłom przydzielonym OPP i służbom ponadnormatywnym pełniącym służbę na terenie KP VI KMP w Łodzi oraz funkcjonariuszom Straży Miejskiej.

Spotkania i rozmowy z mieszkańcami w trakcie obchodu rejonu oraz realizacji zadań w ramach „Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy”.

Przeprowadzenie działań prewencyjno-represyjnych.

Organizacja działań kontrolnych przez dzielnicowych Rewiru IV w porze wieczorowo-nocnej.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112, Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rejon 28

Opis zdiagnozowanego problemu:

Spożywanie alkoholu na przystanku autobusowym u zbiegu ulic Tuwima/ Wysoka.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r.do 31.01.2020r.

Ograniczenia zjawiska spożywania alkoholu, zanieczyszczania i zaśmiecania we wskazanym miejscu .

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Dobra 6

Proponowane działania:

Zwiększenie ilości kontroli miejsc zagrożonych podczas obchodu rejonu w całym okresie realizacji planu działania.

Kontrole we współpracy z UMŁ dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w okolicznych sklepach.

Kontrole miejsc zagrożonych podczas postoju „Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy” w całym okresie realizacji planu działania.

Przekazywanie zadań doraźnych innym komórkom organizacyjnym KP VI KMP w Łodzi, siłom przydzielonym OPP i służbom ponadnormatywnym pełniącym służbę na terenie KP VI KMP w Łodzi oraz funkcjonariuszom Straży Miejskiej.

Spotkania i rozmowy z mieszkańcami w trakcie obchodu rejonu oraz realizacji zadań w ramach „Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy”

Przeprowadzenie działań prewencyjno-represyjnych.

Organizacja działań kontrolnych przez dzielnicowych Rewiru IV w porze wieczorno-nocnej.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112, Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.