Informator

Udzielanie informacji i wydawanie zaświadczeń o wpisach w ewidencji kierowców

Udzielanie informacji i wydawanie zaświadczeń o wpisach w ewidencji kierowców na podstawie Decyzji nr 41/2013 Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi z dnia 12.02.2013 udziela się i wydaje w Komisariatach Policji

I-VIII KMP w Łodzi oraz w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Łodzi.

Informacje ustną lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji kierowców można uzyskać:

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych w godz.  od 8: 00 do 16:00

Należy zgłosić się osobiście z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Informację ustną można uzyskać bezpłatnie.
ZAŚWIADCZENIA o wpisach do ewidencji kierowców wydaje się zainteresowanemu pod warunkiem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych na rachunek:

 

Prezydent Miasta Łodzi 

numer konta: 08156000132025030551330016

Tytułem: „Zaświadczenie o wpisach w ewidencji kierowców

naruszających przepisy ruchu drogowego”.

 

Osoba zainteresowana zobowiązana jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych. Dowód wpłaty pozostawiony będzie w aktach sprawy.