Odprawa roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Aktualności

Odprawa roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi

18 lutego 2021 roku odbyła się odprawa podsumowująca wyniki zeszłorocznej pracy funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. W spotkaniu, przeprowadzonym drogą on-line, zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi, uczestniczyła kadra kierownicza Komendyi i zaproszeni goście.

W gronie osób uczestniczących w odprawie omawiającej pracę łódzkich policjantów znaleźli się m.in. Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Łodzi Grzegorz Kociołek, a także kadra kierownicza z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i podległych komisariatów.

 

Odprawę zapoczątkowało wystąpienie Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi mł. insp. Dariusza Dziurki, który zwięźle przedstawił strukturę etatową jednostki oraz wskazał kierunki piorytetowych działań na rok 2021. Szef łódzkich policjantów podziękował władzom miasta za dotychczasową współpracę oraz zrozumienie i wsparcie na rzecz poprawy bezpieczeństwa, a także podniesienie jakości życia mieszkańców miasta. Komendant skierował szczególne słowa uznania dla podległych funkcjonariuszy, doceniając ich zaangażowanie w codzienną służbę oraz profesjonalne podejście do pełnienia obowiązków służbowych - w szczególnie trudnym i wymagającym poświęceń czasie pandemii.

Bezpośrednio po wystąpieniu mł. Insp. Dariusza Dziurki głos zabrali przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi. Pani Prezydent Hanna Zdanowska również podziękowała łódzkim mundurowym oraz podkreśliła jak ważna jest praca całej formacji dla zapewnienia porządku i spokoju na obszarze łódzkiej aglomeracji. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi wskazał natomiast, na konieczność dalszego podnoszenia efektywności działań łódzkich mundurowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

 

Następnie głos zabrał I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi mł. insp. Piotr Krężołek, który w oparciu o prezentację multimedialną, omówił efekty pracy funkcjonariuszy pionu kryminalnego i przybliżył najtrudniejsze sprawy realizowane przez policjantów. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę m.in. na zmniejszającą się ilość przestępstw kryminalnych, którym towarzyszy jednoczesny wzrost wskaźnika wykrycia. Mł. insp. Piotr Krężołek przypomniał, że w porównaniu z rokiem 2011 liczba przestępstw stwierdzonych w roku 2020 roku zmalała, aż o 45% procent. Dane te wskazują na fakt, iż poziom bezpieczeństwa w Łodzi poprawił się znacząco w ciągu ostatniej dekady. Jak zaznaczył w porównaniu do lat ubiegłych polepszyła się również wykrywalność m. in. takich przestępstw, jak bójki i pobicia, uszkodzenia ciała, kradzieże z włamaniem oraz uszkodzenia mienia. W minionym roku policjanci ujawnili 862 przestępstwa narkotykowe i zabezpieczyli ponad 30 kilogramów środków psychoaktywnych. Zadowalające wyniki uzyskano również w obszarze odnoszącym się do poszukiwania osób zaginionych oraz ukrywających się przed organami ścigania. Z roku na rok maleje też ilość skradzionych pojazdów.

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi nadkom. Wojciech Malarczyk przypomniał, że w minionym roku Komenda Miejska Policji w Łodzi skutecznie realizowała zadania związane zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców miasta podczas trwania stanu pandemii. Policjanci oprócz prowadzenia standardowych działań związanych z pełnieniem służby patrolowej oraz zatrzymywaniem sprawców przestępstw i wykroczeń, przeprowadzali m.in. kontrolę warunków odbywnia kwarantanny oraz dbali o to, aby przestrzegane były obostrzenia sanitarne wprowadzone, w celu zmniejszenia liczby zachorowań. Zaznaczył, że łodzianie nadal chętnie korzystali z możliwości, jakie daje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Nasza jednostka w ubiegłym roku odnotowała 4615 zgłoszeń, z czego potwierdzono i wyeliminowano 1037. Komendant omówił także stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podkreślając, że w 2020 roku policjanci zatrzymali 374 nietrzeźwych kierujących. Uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi straciło dodatkowo 1235 kierowców przekraczających prędkość powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym.Warte zanaczenia są również działania Sztabu Policji, który sprawnie realizował zadania związane z obsługą zabezpieczeń zgromadzeń publicznych oraz meczy piłkarskich odbywających w warunkach wprowadzonego reżimu samitarnego.

Znaczna część wystąpienia Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi poświęcona była wdrażaniu programów profilaktycznych, które realizowane są m. in. przez Wydział Prewencji KMP w Łodzi. Programy te koncentrują się na bieżących zagrożeniach dla mieszkańców miasta i wskazują sposoby uchronienia się przed staniem się ofiarą przestępstwa.

Odprawę podsumował Komendant Miejski Policji w Łodzi mł. insp. Dariusz Dziurka, który podziękował prelegentom, a następnie przybliżył zadania z zakresu logistyki, które udało się zrealizować w poprzednim roku. Komendant przypomniał, że dzięki środkom finansowym pochodzącym z Programu Modernizacji Policji udało się przeprowadzić gruntowny remont III Komisariatu KMP w Łodzi. Ponadto, zakończone zostały procedury przetrgowe związane z planowaną na lata 2021/2022 rewitalizacją budynków KMP w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz Tuwima 12a. Przy tej okazji, ze strony przełożonego łódzkich funkcjonariuszy poraz kolejny przekazane zostały podziękowania dla władz miasta Łodzi za okazane zrozumienie i pomoc finansową w spieraniu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Łodzi.

  • Komendant Miejski Policji w Łodzi podczas odprawy rocznej
  • Komendant Miejski Policji w Łodzi podczas odprawy rocznej