Strona główna arrow Informator ruchu drogowego arrow Zaświadczenie o zdarzeniu drogowym
21.12.2014.
 
 
Zaświadczenie o zdarzeniu drogowym | Drukuj |

Jak uzyskać zaświadczenie o wypadku drogowym albo kolizji drogowej w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi?


Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w celu ustalenia okoliczności zdarzenia drogowego oraz wysokości odszkodowania Policja na wniosek instytucji lub osoby zainteresowanej wydaje zaświadczenie o zdarzeniu drogowym.
W Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Żeromskiego 88 można uzyskać zaświadczenie o zdarzeniu drogowym, jeśli funkcjonariusze tego Wydziału przeprowadzili czynności służbowe związane z tym zdarzeniem.


Zaświadczenia o zdarzeniach drogowych wydawane są w siedzibie WRD KMP w Łodzi od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach 8:00 – 16:00.


Złożenie wniosku
Osoba fizyczna lub instytucja nie będąca zakładem ubezpieczeń może otrzymać zaświadczenie o zdarzeniu drogowym na pisemny wniosek, w którym umotywuje potrzebę posiadania takiego zaświadczenia. Podmiot inny niż firma ubezpieczeniowa, ubiegając się o zaświadczenie, powinien wykazać swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego (art. 217 § 1 i § 2 pkt 2 kpa).
Podanie – wniosek o wydanie zaświadczenia powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych (art. 63 § 2 kpa). Podanie wniesione pisemnie powinno być podpisane przez wnoszącego (art. 63 § 3 kpa).
W przypadku, gdy w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 § 1 kpa). Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, wnoszący podanie powinien zostać wezwany do usunięcia braków w terminie siedmiu dni. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 kpa).
Opłata skarbowa
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) w związku z pkt II ppkt 21 załącznika do ww. ustawy, wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu (art. 8 ust. 1 ww. ustawy). Organem podatkowym właściwym w niniejszej sprawie jest Prezydent Miasta Łodzi. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, a opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy). Na dowodzie wpłaty, jako tytuł należy podać „opłata skarbowa od wydania zaświadczenia na wniosek złożony w WRD KMP w Łodzi”.
Opłata skarbowa stanowi należność opłacaną z góry. W konsekwencji, w przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 261 kpa wniosek podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana.
Konto bankowe, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej – „UMŁ Śródmieście – GETIN NOBLE BANK S.A. W ŁODZI 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016”.
Wpłaty z tego tytułu mogą być również uiszczane w kasie delegatury Łódź-Śródmieście UMŁ, Referat Finansowy ul. Piotrkowska 153, pokój 201, tel. 42 638-57-80.


Zwolnienie z opłaty
Stosownie do art. 267 kpa, w razie niewątpliwej niemożności poniesienia przez stronę opłat, kosztów i należności związanych z tokiem postępowania organ administracji publicznej może ją zwolnić w całości lub części od ponoszenia tych opłat, kosztów i należności. Zwolnienie od opłat skarbowych następuje z zachowaniem przepisów o tych opłatach. W aktualnie obowiązującej ustawie o opłacie skarbowej ustawodawca przewidział w art. 7 pkt 5 możliwość zwolnienia z opłaty skarbowej w sytuacji, gdy zobowiązany do jej uiszczenia przedstawi zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Zwolnienie z opłaty skarbowej adresowane jest więc do osób o najniższym statusie dochodowym, bowiem ze świadczeń z pomocy społecznej takie właśnie osoby korzystają.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 no_banner
 
 no_banner
 
no_banner
no_banner
tel_bezp
tel_bezp